Friday Sermon: Hadhrat Hakeem Nuruddin Sahib, Khalifatul Masi I

March 9th, 2001