Friday Sermon: Institution of Khilafat

November 2nd, 2007