تحفۂ گولڑویہ

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی معہودؑ

بآواز
 • 1. تعارف
 • 2. صفحہ ۳۵ تا ۳۶
 • 3. صفحہ ۳۷ تا ۴۴
 • 4. صفحہ ۴۴ تا ۴۸
 • 5. صفحہ ۴۸ تا ۵۷
 • 6. صفحہ ۵۷ تا ۶۱
 • 7. صفحہ ۶۱ تا ۶۶
 • 8. صفحہ ۶۶ تا ۷۲
 • 9. صفحہ ۷۲ تا ۷۶
 • 10. صفحہ ۷۷ تا۸۶
 • 11. صفحہ ۸۷ تا ۹۳
 • 12. صفحہ ۹۳ تا ۹۸
 • 13. صفحہ ۹۸ تا ۱۰۶
 • 14. صفحہ ۱۰۶ تا ۱۱۱
 • 15. صفحہ ۱۱۱ تا ۱۱۸
 • 16. صفحہ ۱۱۸ تا ۱۲۳
 • 17. صفحہ ۱۲۳ تا ۱۲۸
 • 18. صفحہ ۱۲۸ تا ۱۳۳
 • 19. صفحہ ۱۳۳ تا ۱۴۰
 • 20. صفحہ ۱۴۰ تا ۱۴۷ ، حاشیہ صفحہ ۱۴۵ تا ۱۴۹
 • 21. صفحہ ۱۴۸ تا ۱۵۴
 • 22. صفحہ ۱۵۴ تا ۱۵۹
 • 23. صفحہ ۱۵۹ تا ۱۶۷
 • 24. صفحہ ۱۶۷ تا ۱۷۳
 • 25. صفحہ ۱۷۳ تا ۱۷۹
 • 26. صفحہ ۱۷۹ تا ۱۸۶
 • 27. صفحہ ۱۸۶ تا ۱۹۰، حاشیہ صفحہ ۱۸۹ تا ۱۹۱
 • 28. صفحہ ۱۹۰ تا ۱۹۴
 • 29. صفحہ ۱۹۴ تا ۲۰۲، حاشیہ صفحہ ۲۰۲ تا ۲۰۷
 • 30. حاشیہ صفحہ ۲۰۷ تا ۲۱۰
 • 31. صفحہ ۲۰۲ تا ۲۱۶
 • 32. صفحہ ۲۱۶ تا ۲۲۰
 • 33. صفحہ ۲۲۰ تا ۲۲۶
 • 34. صفحہ ۲۲۶ تا ۲۲۹
 • 35. صفحہ ۲۲۹ تا ۲۳۳
 • 36. صفحہ ۲۳۳ تا ۲۴۰
 • 37. صفحہ ۲۴۰ تا ۲۴۵ ، حاشیہ صفحہ ۲۴۵ تا ۲۴۶
 • 38. حاشیہ صفحہ ۲۴۶ تا ۲۵۱
 • 39. متن صفحہ ۲۴۵ تا ۲۵۸
 • 40. صفحہ ۲۵۸ تا ۲۶۴
 • 41. صفحہ ۲۶۸ تا ۲۶۹، حاشیہ صفحہ ۲۶۹ تا ۲۷۵
 • 42. صفحہ ۲۶۴ تا ۲۶۷
 • 43. متن صفحہ ۲۶۹ تا ۲۷۷، حاشیہ صفحہ ۲۷۷ تا ۲۷۹
 • 44. حاشیہ صفحہ ۲۷۹ تا ۲۸۵، متن صفحہ ۲۷۷ تا ۲۸۸
 • 45. صفحہ ۲۸۸ تا ۲۹۴
 • 46. صفحہ ۲۹۵ تا ۲۹۸
 • 47. صفحہ ۲۹۸ تا ۳۰۴
 • 48. صفحہ ۳۰۴ تا ۳۰۸
 • 49. صفحہ ۳۰۸ تا ۳۱۲
 • 50. صفحہ ۳۱۳ تا ۳۱۵، حاشیہ صفحہ ۳۱۵ تا ۳۱۹
 • 51. حاشیہ صفحہ ۳۱۹ تا ۳۲۴
 • 52. حاشیہ صفحہ ۳۲۴ تا ۳۲۵، متن صفحہ ۳۱۵ تا ۳۲۷
 • 53. صفحہ ۳۲۷ تا ۳۳۲
 • 54. صفحہ ۳۳۰ تا ۳۴۰ آخر