تذکرة الشہادتین

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی معہودؑ

بآواز
 • 1. تعارف
 • 2. صفحہ ۱ تا ۹
 • 3. صفحہ ۹ تا ۲۰
 • 4. صفحہ ۲۰ تا ۲۵
 • 5. صفحہ ۲۵ تا ۳۰
 • 6. صفحہ ۳۰ تا ۳۵
 • 7. صفحہ ۳۵ تا ۴۰
 • 8. صفحہ ۴۰ تا ۴۴
 • 9. صفحہ ۴۴ تا ۴۸
 • 10. صفحہ ۴۹ تا ۵۳
 • 11. صفحہ ۵۳ تا ۵۷
 • 12. صفحہ ۵۷ تا ۶۲
 • 13. ترجمہ فارسی صفحہ ۵۷ تا ۶۲
 • 14. صفحہ ۶۲ تا ۶۷
 • 15. صفحہ ۶۷ تا ۷۲
 • 16. صفحہ ۷۲ تا ۷۶
 • 17. صفحہ ۷۶ تا ۸۰
 • 18. صفحہ ۸۱ تا ۸۴ عربی
 • 19. صفحہ ۸۱ تا ۸۴ ترجمہ
 • 20. صفحہ ۸۴ تا ۸۸ عربی
 • 21. صفحہ ۸۴ تا ۸۸ ترجمہ
 • 22. صفحہ ۸۸ تا ۹۲ عربی
 • 23. صفحہ ۸۸ تا۹۲ ترجمہ
 • 24. صفحہ ۹۲ تا ۹۶ عربی
 • 25. صفحہ ۹۲ تا ۹۶ ترجمہ
 • 26. صفحہ ۹۶ تا ۱۰۰ عربی
 • 27. صفحہ ۹۶ تا ۱۰۰ ترجمہ
 • 28. صفحہ ۱۰۰ تا ۱۰۵ عربی
 • 29. صفحہ ۱۰۰ تا ۱۰۵ ترجمہ
 • 30. صفحہ ۱۰۵ تا ۱۰۹ عربی
 • 31. صفحہ ۱۰۵ تا ۱۰۹ ترجمہ
 • 32. صفحہ ۱۰۹ تا ۱۱۳ عربی
 • 33. صفحہ ۱۰۹ تا ۱۱۳ ترجمہ
 • 34. صفحہ ۱۱۳ تا ۱۱۷ عربی
 • 35. صفحہ ۱۱۳ تا ۱۱۷ ترجمہ
 • 36. صفحہ ۱۱۷ تا ۱۲۱ عربی
 • 37. صفحہ ۱۱۷ تا ۱۲۱ ترجمہ
 • 38. صفحہ ۱۲۱ تا ۱۲۵ عربی
 • 39. صفحہ ۱۲۱ تا ۱۲۵ ترجمہ
 • 40. صفحہ ۱۲۶ تا ۱۲۷ آخر