تریاق القلوب

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی معہودؑ

بآواز
 • 1. تعارف
 • 2. زمانہ تالیف
 • 3. صفحہ ۱ تا ۹ فارسی قصیدہ
 • 4. صفحہ ۱ تا ۹ ترجمہ فارسی قصیدہ
 • 5. صفحہ ۹ تا ۱۵
 • 6. صفحہ ۱۵ تا ۱۷
 • 7. صفحہ ۱۷ تا ۲۳
 • 8. صفحہ ۲۳ تا ۲۷
 • 9. صفحہ ۲۷ تا ۳۳
 • 10. صفحہ ۳۳ تا ۳۶
 • 11. صفحہ ۳۶ تا ۴۳
 • 12. صفحہ ۴۳ تا ۴۹
 • 13. صفحہ ۵۰ تا ۵۷
 • 14. صفحہ ۵۸ تا ۶۳
 • 15. صفحہ ۶۴ تا ۷۱
 • 16. صفحہ ۷۱ تا ۷۶
 • 17. صفحہ ۷۶ تا ۸۰
 • 18. صفحہ ۸۰ تا ۸۷
 • 19. صفحہ ۸۷ تا ۹۲
 • 20. صفحہ ۹۲ تا ۹۹
 • 21. صفحہ ۹۹ تا ۱۰۸
 • 22. صفحہ ۱۰۸ تا ۱۱۷
 • 23. صفحہ ۱۱۷ تا ۱۲۶
 • 24. صفحہ ۱۲۶ تا ۱۳۵
 • 25. صفحہ ۱۳۵ تا ۱۴۰
 • 26. صفحہ ۱۴۰ تا ۱۴۵ حاشیہ
 • 27. صفحہ ۱۴۵ تا ۱۵۳
 • 28. صفحہ ۱۵۳ تا ۱۵۹
 • 29. صفحہ ۱۵۹ تا ۱۶۶
 • 30. صفحہ ۱۶۶ تا ۱۷۱
 • 31. صفحہ ۱۷۱ تا ۱۷۷
 • 32. صفحہ ۱۷۷ تا ۱۸۳
 • 33. صفحہ ۱۸۳ تا ۱۹۲
 • 34. صفحہ ۱۹۲ تا ۱۹۹
 • 35. صفحہ ۱۹۹ تا ۲۰۷
 • 36. صفحہ ۲۰۷ تا ۲۱۲
 • 37. صفحہ ۲۱۲ تا ۲۲۱
 • 38. صفحہ ۲۲۱ تا ۲۳۲
 • 39. صفحہ ۲۳۲ تا ۲۴۳
 • 40. صفحہ ۲۴۳ تا ۲۵۱
 • 41. صفحہ ۲۵۱ تا ۲۶۲
 • 42. صفحہ ۲۶۲ تا ۲۷۰
 • 43. صفحہ ۲۷۰ تا ۲۷۷
 • 44. صفحہ ۲۷۷ تا ۲۸۴
 • 45. صفحہ ۲۸۴ تا ۲۹۲
 • 46. صفحہ ۲۹۲ تا ۲۹۸
 • 47. صفحہ ۲۹۸ تا ۳۰۴
 • 48. صفحہ ۳۰۴ تا ۳۱۷
 • 49. صفحہ ۳۱۷ تا ۳۲۲
 • 50. صفحہ ۳۲۲ تا ۳۲۴ حاشیہ
 • 51. صفحہ ۳۲۴ تا ۳۳۶ حاشیہ
 • 52. صفحہ ۳۳۶ تا ۳۴۴
 • 53. صفحہ ۳۴۴ تا ۳۵۳
 • 54. صفحہ ۳۵۳ تا ۳۵۸
 • 55. صفحہ ۳۵۸ تا ۳۶۶
 • 56. صفحہ ۳۶۶ تا ۳۷۲
 • 57. صفحہ ۳۷۲ تا ۳۷۸
 • 58. صفحہ ۳۷۸ تا ۳۸۴
 • 59. صفحہ ۳۸۴ تا ۳۸۸
 • 60. صفحہ ۳۸۸ تا ۳۹۵
 • 61. صفحہ ۳۹۵ تا ۴۰۰ آخر