مقدس ورثہ، چشمہٴ زمزم، اصحاب فیل

بشریٰ داؤد

بآواز