احمدیت زندہ باد

Ahmadiyyat Zindabad (MTA)
کلام متفرق شعراء
Poem by Miscellaneous
آواز: بکری عبیدی
Voice: Bakri Obaidi