بشیر احمد شریف احمد اور مبارکہ کی آمین (فسبحان الذی اخزی الاعادی)

Fasub-haanallazi akhzal a-aadi
کلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی معہودؑ
Poem by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, The Promised Messiah and Mahdi
آواز: طارق رشیدالدین
Voice: Tariq Rasheeduddin