عجب نوریست در جان محمد (فارسی)

Ajab Noor (Persian)
کلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی معہودؑ
Poem by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, The Promised Messiah and Mahdi
آواز: قرۃ العین طاہر
Voice: Qurratul Ain Tahir
خلافت جوبلی، ایم ٹی اے ، جلسہ سالانہ (٢٠٠٨)
Khilafat Centenary, MTA and Jalsa Salanas (2008)