قربان تست (فارسی)

Qurban-e-tust (Persian)
کلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی معہودؑ
Poem by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, The Promised Messiah and Mahdi
آواز: قرۃ العین طاہر
Voice: Qurratul Ain Tahir
سال ۲۰۰۹ء
Year 2009